Vyberte stranu

Obchodné podmienky

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.cukrovavata.eu je spoločnosť Blažo & Martinkovič s. r. o., so sídlom Jiráskova 23, 917 02 Trnava, zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 51055/T. IČO: 54443792, DIČ: 2121680957, IČ DPH: SK2121680957.

 

Objednávanie a nákup tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu zaslaním objednávky, emailu, alebo telefonicky.

 

Zrušenie objednávky

 Objednávku je možné zrušiť emailom na : eshop@cukrovavata.eu

 

Spôsob dodania a dodacie termíny

 Pri objednávke dostanete 2 možnosti prevzatia objednaného tovaru :

 

 1. Tovar Vám doručí kuriér spoločnosti DPD

 DPD Home :

 Služby pred doručením :

 – Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej sms s číslom balíka, predpokladaným termínom doručenia a výškou dobierky.

 – Príjemca má možnosť zmeniť deň doručenia zásielky odpoveďou na interaktívnu sms.

 – V deň doručenia je príjemca telefonicky kontaktovaný kuriérom DPD.

 

 2. Osobný odber Trnava

 Jiráskova 22, Trnava, 91702. Kontakt +421 915 107 095

 Pri vlastnom odbere platíte iba cenu tovaru.

 

Platba za tovar

 Platba bankovým prevodom na účet banky. Platbu možno zrealizovať naskenovaním QR kódu PAY by square. Ako variabilný symbol treba uviesť číslo objednávky.
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2323 0282

Pri doručení prostredníctvom kuriéra DPD je možné zaplatiť za tovar a doručenie v hotovosti, alebo platobnou kartou. Ak chce kupujúci zaplatiť kuriérovi za tovar a doručenie platobnou kartou, musí pri objednávke uviesť do poznámky “platba kartou”.

 

Predávajúci sa zaväzuje

 Dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

 

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar na dobierku a zaplatiť sumu uvedenú v objednávke.

 

Reklamácie

 Reklamácie musia by uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: eshop@cukrovavata.eu

 Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, alebo poškodenie ktoré vzniklo počas prepravy tovaru k zákazníkovi. Zákazník je povinný tovar po prevzatí od kuriéra skontrolovať a v prípade poškodenia spísať s kuriérom protokol o poškodení.  Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

 

Záruka

 Záruka na dodaný tovar je 6 mesiacov od zakúpenia tovaru, resp. do uplynutia doby trvanlivosti. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

 

Vrátenie tovaru

 tovar je možné vrátiť alebo zameniť za nasledovných podmienok :

 – Tovar je v pôvodnom stave – nepoškodený, vrátane originálnych obalov – nepoškodených

– Tovar nesmie byť po expirácií

 

 Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu nášho skladu (Jiráskova 6045/23, Trnava, 91702). Doručenie vráteného tovaru je na Vaše náklady.

 

Ochrana osobných údajov (GDPR)

 Spoločnosť Blažo & Martinkovič spracúva uvedené osobné údaje na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“). Následkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje je nemožnosť realizácie dodávky tovarov a služieb a poskytovanie marketingových informácií a informácií ohľadom produktov. Blažo & Martinkovič získava osobné údaje od dotknutej osoby jej registráciou vo formulároch umiestnených na stránke https://www.cukrovavata.eu/, alebo pri vyplnení osobných formulárov. Blažo & Martinkovič bude osobné údaje spracúvať na vyššie uvedené účely do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), maximálne však 10 rokov od ich poskytnutia. Blažo & Martinkovič vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto dokumente. Blažo & Martinkovič vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Blažo & Martinkovič bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

Záverečné ustanovenia

 Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.

Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.